+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

 

ŠOLSKO LETO 2021/22

Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.

 

Ljubljana, september 2022

 

Kazalo

Kazalo.

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Odgovorne osebe.

Svet zavoda.

Strokovni organi zavoda.

UVODNI DEL.

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Poslanstvo.

Vizija.

Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu.

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Zaposleni.

NALOGE IN REALIZACIJA DELA.

Uvod.

Naloge.

Šolski koledar.

Nacionalni in mednarodni projekti.

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika.

Sodelovanje s starši.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami.

PRILOGE.

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec.

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec.

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom.

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom.

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota.

Priloga 6: Sveta staršev.

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe.

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca.

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli.

Priloga 10: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli.

Priloga 11: Interesne dejavnosti v osnovni šoli.

Priloga 12: Odprti kurikul v srednji šoli.

Priloga 13: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa.

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli.

Priloga 15: Interesne dejavnosti v domu.

Priloga 16: Program razširjene oskrbe v domu.

Priloga 17: Nacionalni in mednarodni projekti.

 

Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Polni naziv: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Skrajšani naziv: ZGN Ljubljana

Naslov: Vojkova cesta 74, Ljubljana

Telefon: 00386 1 58 00 500

Telefaks: 00386 1 56 82 527

Spletna stran: www.zgnl.si

Elektronska pošta: info@zgnl.si

Matična številka: 5695252000

ID za DDV: SI57421838

Podračun pri UJP Ljubljana št.: SI56 01100-6030689950

Ustanovitveni sklep št.: 01403-161/2008/5 in sprememba sklepa št.: 01403-51/2010/4

 

Odgovorne oseb.

direktor:

v.d. direktorice:

dr. Boris Černilec

Bernarda Kokalj

ravnatelj organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Matjaž Jeruc
pomočnice ravnatelja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec: Nataša Košir, mag. Ana Tomažin Košorok, Nataša Zajc Krašovec / Nives Krajnc, Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar

ravnateljica organizacijske enote Srednja šola in dom:

v. d.  ravnateljice organizacijske enote Srednje šola in dom:

Bernarda Kokalj

mag. Barbara Lenart Bregar

pomočnica ravnateljice organizacijske enote Srednja

šola in dom:

Romana Kolar / mag. Barbara Lenart Bregar, mag. Valerija Janhar Černivec
strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota: Sabina Seme

 

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov:

 • predstavniki delavcev zavoda: Marko Cerar, Matjaž Moder, mag. Petra Rezar, mag. Andreja Trtnik, Maja Ugrin
 • predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Živko Banjac, mag. Majda Vehovec
 • predstavnik Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik
 • predstavnika dijakov: Žan Živec, Žan Luka Vodušek          
 • predstavniki staršev: Aleš Florjanc / Andreja Vovk, Minka Nanić, Anja Žaberl, Tomaž Vodušek

 

Svet zavoda se je sestal na štirih rednih sejah in treh dopisnih sejah. Obravnaval je naslednje vsebine: poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, letni delovni načrt, polletno poročilo, samoevalvacijsko poročilo, letno poročilo in program dela zavoda, kadrovski in finančni načrt, poročilo šolskega sklada, delovno uspešnost vodstvenih delavcev, imenovanje članov posameznih komisij, sporazumno prekinitev delovnega razmerja direktorja in ravnateljice ter imenovanje v. d. direktorice in v. d. ravnateljice, drugo tekoče delo.

 

Strokovni organi zavoda

Strokovni organi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec so:

 • vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 1),
 • strokovni aktivi (Priloga 2),
 • oddelčni učiteljski zbori,
 • razrednik.

 

Strokovni organi organizacijske enote Srednja šola in dom so:

 • vzgojiteljsko-učiteljski zbor (Priloga 3),
 • oddelčni učiteljski zbori,
 • oddelčni vzgojiteljski zbor v domu,
 • strokovni aktivi (Priloga 4),
 • razrednik.

 

Strokovna organa organizacijske enote Zdravstvena enota sta:

 • strokovni vodja organizacijske enote Zdravstvena enota,
 • strokovni svet zdravstvene enote (Priloga 5).          

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, katerega volijo starši na roditeljskem sestanku vsako šolsko leto. Oblikujeta se Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom (Priloga 6).

 

UVODNI DEL

Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije dne 28. oktobra 2008. Akt o ustanovitvi je bil spremenjen še na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana z dne 27. julija 2010.

Zgodovina zavoda sega v oktober leta 1900, ko je bila ustanovljena Gluhonemnica v Ljubljani. Letos smo obeležili 121 let delovanja osrednje slovenske institucije za delo z gluhimi in naglušnimi otroki.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami, na podlagi javno veljavnih programov.

Zavod izvaja tudi zdravstveno dejavnost, ki se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med ZZZS, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev.

Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter zdravstveno dejavnostjo, ki jih lahko opravlja zavod, so določene v ustanovitvenem aktu zavoda.

Dejavnosti zavoda se izvajajo na sedežu zavoda in drugih dislokacijah.

Zavod izvaja posamezne vzgojne in izobraževalne programe tudi v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, šolami in organizacijami ter zdravstvenimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

 

Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Poslanstvo

V Zavodu vzgajamo in izobražujemo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Naša osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji.

Otroci se vključijo v Zavod na podlagi odločbe o usmeritvi.

Osnovna dejavnost obsega: vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji, otrok z avtističnimi motnjami, izobraževanje odraslih, surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialno pedagoško obravnavo, fizioterapijo in delovno terapijo ter specialistični ambulanti otorinolaringologije in pedopsihiatrije.

 

Vizija

Zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana želimo v sodelovanju s starši izvajati celostno obravnavo otrok, ki jim zagotavlja celostni razvoj na vzgojnem in izobraževalnem področju, osebnostno rast in uspešno (re)habilitacijo.

 

Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu

zagotavljati kvalitetno izvajanje vzgojno-varstvenega, zdravstvenega ter vzgojno-izobraževalnih programov
zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za izvajanje programov
promovirati delovanje zavoda
uporabljati kmetijsko zemljišče, ki ga imamo v najemu od mestne občine Ljubljana
nadaljevati z vsebina dela strokovnega centra
izvajati splošni dogovor za petletno obdobje v zdravstveni enoti
uspešno izvajati projekte Evropske kohezijske politike
uspešno izvajati naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja

 

Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

nadaljevati z izvajanjem uvajanja programov vrtnar (spi) in gastronomske in hotelske storitve (spi)
izvajati prilagojen izobraževalni program za otroke z avtističnimi motnjami z enakovrednim standardom v sedmi generaciji osnovne šole
izvajati prilagojena izobraževalni program z enakovrednim standardom na dislokacijah: OŠ Franceta Bevka, OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ Jarše in OŠ Globoko
izvajati prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim standardom v srednji šoli na dislokacijah: DD Vič, VIZ Višnja Gora, IRIS Ljubljana, SMGŠ Ljubljana
izvajati zdravstveno dejavnost programa za otroke in odrasle
vzpostaviti enotno komunikacijsko stičišče za otroke in starše

 

Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

obeležiti Dan Slovenskega znakovnega jezika
zagotavljati in kvalitetno izvajati mobilno službo
obeležiti državne praznike
uspešno izvajati prilagojeno obliko izobraževanja za dijake, ki se po končanem programu ponovno vpisujejo v drug program
evalvirati Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih
izvajati koncept individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami
timsko obravnavati otroke ob prehodu med programi oziroma ob vključitvi na trg dela
aktivno sodelovati in se vključevati v delovne skupine pri nastajanju novih normativnih podlag
uporabljati e-dokumentacijo pri pouku v osnovni in srednji šoli in vzgojno-varstvenem delu v vrtcu
izvajati prilagojene oblike poučevanja slovenščine, angleščine in matematike kot pripravo na poklicno maturo
uporabljati in razvijati slovenski znakovni jezik, tudi za gluhe otroke v integraciji
nadaljevati s celostnim razvojem vzgojnega koncepta
izvajati koncept zgodnje pomoči in obravnave otrok, tudi na domu
izvajati koncept zgodnje pomoči ambulantne obravnave otrok
pripraviti predlog za novo širitev strokovnih profilov zdravstvene enote
spodbujati  in izvajati aktivnosti za zdrav življenjski slog
izvajati ure aktivnega državljanstva v okviru interesnih dejavnosti
izvajati preglede sluha (avdiometrijo) in meritve vestibularnih funkcij
vključevati se v nacionalne in mednarodne projekte
izvajati vzgojno delo v petih vzgojnih skupinah v dijaškem domu Vič
v vseh vzgojnih skupinah uveljaviti oblike in način življenja blizu družinskemu življenju
ustvariti pogoje za delovanje Trgovine in knjigarne »Zebra gre na Luno«
voditi in spremljati strokovno delo v programih zavoda
nabaviti novo opremo za (re)habilitacijo in pouk
izvajati strokovna srečanja zaposlenih
tolmačiti gluhim in naglušnim otrokom v zavodu in integraciji
izvajati programe strokovnega spopolnjevanja
objavljati članke v strokovnih literaturah
zagotoviti izobraževanje zaposlenih
zagotoviti in izvajati podporno zaposlovanje invalidov v integriranem delovnem okolju
sodelovati na srečanjih lesarskih, računalniških, strojnih, tekstilnih in grafičnih šol Slovenije ter na mini olimpijadi srednjih šol zavodov s posebnimi potrebami
sodelovati na športnih, kulturnih in drugih natečajih in tekmovanjih
iskati nove možnosti za izobraževanje odraslih
ponuditi možnost izvajanje tečaja prve pomoči in CPP za dijake
povezovati se s sorodnimi institucijami in fakultetami
sodelovati v projektih Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska shema
vključevati se v aktivnosti Rdečega križa
izvajati rehabilitacijo odraslih gluhih in naglušnih oseb in oseb s polževim vsadkom

 

Zaposleni (na dan 31. 8. 2022)

ORGANIZACIJSKA ENOTA (opis delovnega mesta) Št. zaposlenih
VRTEC (vzgojitelj predšolskih otrok) 3
VRTEC (pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok) 3
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/1) 7
OSNOVNA ŠOLA (učitelj VII/2) 81
OSNOVNA ŠOLA (mobilni učitelj za dodatno strokovno pomoč VII/2) 26
OSNOVNA ŠOLA IN SREDNJA ŠOLA (tolmač za slovenski znakovni jezik) 9
OSNOVNA ŠOLA (spremljevalec) 1
DOM (vzgojitelj v dijaškem domu) 24
SREDNJA ŠOLA (učitelj) 31
SREDNJA ŠOLA (učitelj praktičnega pouka) 18
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (logoped, specialni pedagog) 17
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični logoped) 5
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (klinični psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (psiholog) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (fizioterapevt) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (delovni terapevt) 2
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist: ORL, foniater) 1
ZDRAVSTVENA ENOTA – program za otroke (zdravnik specialist pedopsihiater) 0,33
Skupaj 231,33

 

šolska svetovalna služba 15
knjižničar 1
računalnikar 1,4
vodja šolske prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima 0,45
Skupaj 17,85

 

SKUPNE SLUŽBE  
ZDRAVSTVENA ENOTA (tehnik zdravstvene nege) 3
VRTEC, ŠOLA, DOM IN ZDRAVSTVENA ENOTA (čistilec, hišnik vzdrževalec, poslovni sekretar, računovodja, knjigovodja, perica, šivilja, kuhar, kuharski pomočnik, vratar, vzdrževalec opreme, ekonom, organizator delovne prakse) 35
Skupaj 38

 

(Priloga 7)

VODSTVO  
direktor, ravnatelja, pomočnice ravnateljev 10
Skupaj 10

 

Obdobje ocenjevanja redne delovne uspešnosti je štirikrat na leto (3 – mesečno obdobje).

 

NALOGE IN REALIZACIJA DELA

Uvod

Letni delovni načrt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je razdeljen na sedem temeljnih nalog, ki so povezane s programi vzgoje in izobraževanja, ki jih Zavod izvaja skladno z aktom o ustanovitvi. Sledijo poročila o nalogah, ki prečijo po vertikali ali horizontali udejanjajo vlogo našega Zavoda v slovenskem šolskem prostoru in zagotavljajo našo kakovost. Naloge niso razporejene po pomembnosti, temveč po vsebini dela.

 

Naloge

Naloga 1: VRTEC ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija

Prilagojen program za predšolske otroke

 

izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke

V treh skupinah vrtca, v dveh skupinah za gluhe in naglušne otroke in skupino za otroke z govorno jezikovno motnjo, je bilo ob koncu šolskega leta vpisanih 20 otrok. Realizacija programa je bila 100%.

 

Med poletjem je potekalo počitniško varstvo otrok, štirinajst dni smo gostovali v prostorih vrtca Mladi rod.

Obogatitvene dejavnosti (Priloga 8) izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke Realizacija je bila 100 % (izveden je bil tudi tabor v CŠOD Medved).

 

Naloga 2: OSNOVNA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

 

Izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

V prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke je bilo vpisanih 22 učencev v treh kombiniranih oddelkih in enem čistem oddelku prvega razreda.

En devetošolec je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in se vpisal v srednjo šolo na zavod. Trije učenci so bili učno neuspešni in s soglasjem staršev ponavljajo razred.

 

Skupna realizacija tega programa je znašala 96,32 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami

V prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami je bilo vključenih 129 učencev v 20 oddelkih, od tega tri dislokacije.

 

Sedemnajst učencev je uspešno zaključilo 9. razred, vsi so se vpisali v srednješolske programe. Osem učencev je bilo učno neuspešnih in bodo ponavljali razred (učenci od 1. do 6. razreda vsi soglasjem staršev).

 

Skupna realizacija tega programa je 96,96 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

 

Izvajanje prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

V prilagojen program z enakovrednim izobraževalnim standardom za otroke z avtističnimi motnjami je bilo vključenih 61 učencev v 15 oddelkih, od tega trije v dislokaciji.

 

Dva učenca bosta ponavljala razred (učenec od 1. do 6. razreda s soglasjem staršev), ostali učenci so bili učno uspešni.

 

Skupna realizacija tega programa je 97,86 %.

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

 

Izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom

V prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je bilo vključenih 15 učencev v dva kombinirana oddelka ter 12 učencev v dva čista oddelka 7. in 8. razreda.

 

Vsi učenci so bili učno uspešni. Štirje učenci so uspešno zaključili 9. razred in nadaljujejo šolanje v srednji šoli.

 

Skupna realizacija tega programa je 99,24 %.

Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti

(Priloga 9)

Izvajanje obveznega programa

Vseh 27 izbirnih predmetov in 12 neobveznih izbirnih predmetov smo izvajali po urniku.

 

Skupna realizacija izbirnih predmetov je 95,64 %.

Dnevi dejavnosti (Priloga 10) Izvajanje obveznega programa

V šolskem letu 2021/22 smo izvedli vse načrtovane dneve dejavnosti.

Realizacija dni dejavnosti je 100 %.

Interesne dejavnosti (Priloga 11) Izvajanje razširjenega programa Izvajanje interesnih dejavnosti je bilo zaradi Covid-19 epidemije okrnjeno, dejavnosti so se izvajale predvsem v letu 2022.

 

Naloga 3: SREDNJA ŠOLA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja je bilo v začetku šolskega leta vpisanih 31 dijakov, 1 dijak je med šolskim letom prestopil v drugo šolo, 2 dijaka sta se vpisala med šolskim letom, 1 dijak se je prepisal iz programa SPI. Pouk je potekal v 5 enovitih oddelkih.

21 dijakov napreduje v višji letnik, 1 dijakinja se je prepisala v drugo šolo, 3 dijaki so bili ob koncu šolskega leta neuspešni, od tega 1 dijak ponavlja, 2 pa šolanja ne nadaljujeta. 6 dijakov zaključnih letnikov je uspešno naredilo zaključni izpit,  4 dijaki nadaljujejo šolanje v programu srednjega poklicnega izobraževanja,  2 dijaka sta šolanje zaključila.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 99,2 %.

 

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja je bilo v začetku šolskega leta vključenih 84 dijakov, pouk je potekal v 12 enovitih oddelkih.

V višji letnik napreduje 47 dijakov, 3 dijaki ponavljajo letnik, 7 dijakov je zaključilo šolanje z nedokončano izobrazbo, 1 dijak se je prepisal v NPI.  

V zaključnem letniku je bilo 18 dijakov, 15 dijakov je uspešno opravilo zaključni izpit, od tega jih 8 nadaljuje v programih poklicno tehniškega izobraževanja, 7 dijakov je šolanje zaključilo, 3 dijaki niso opravili vseh obveznosti in imajo podaljšano izobraževanje.

Skupna realizacija v tem programu je bila 99,3 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju srednje strokovnega izobraževanja je bilo ob začetku šolskega leta vključenih 22 dijakov, 1 dijak se je med šolskim letom izpisal in 1 dijak se je vpisal, pouk je potekal v 3 oddelkih, od tega sta bila 2 kombinirana.

11 dijakov napreduje v višji letnik, 5 dijakov letnik ponavlja.

V zaključnem letniku je bilo 6 dijakov,  1 dijak po pedagoški pogodbi letnik ponavlja, 1 dijak je uspešno opravil poklicno maturo, 4 dijaki imajo zaradi nedokončane poklicni maturi podaljšan status.

Poklicno maturo je uspešno naredil 1 dijak, ki je imel podaljšan status iz šolskega leta 2019/2020.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 102,3 %.

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami Izvajanje prilagojenega programa na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja

V prilagojen program na nivoju poklicno tehniškega izobraževanja je bilo vključenih 15 dijakov, pouk je potekal  v 2 oddelkih.

6 dijakov napreduje v višji letnik, 2 dijaka ponavljata.

7 dijakov je uspešno opravilo zaključni letnik in 7 dijakov je opravilo poklicno maturo. 

3 dijaki imajo zaradi neuspeha na poklicni maturi podaljšan status še iz šolskega leta 2020/21.

 

Skupna realizacija v tem programu je bila 95,1 %.

Odprti kurikul

(Priloga 12)

Izvajanje odprtega kurikula Skupna realizacija ur odprtega kurikula je bila 99,6 %.

Interesne dejavnosti

(Priloga 14)

Izvajanje interesnih dejavnosti Interesne dejavnosti so bile realizirane 100%.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

(Priloga 13)

Koordinacija

Praktično usposabljanje pri delodajalcu so v zahtevanem obsegu glede na program opravili vsi dijaki, ki napredujejo v višji letnik.

Realizacija je bila 100%,

 

Naloga 4: DOM ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami Izvajanje vzgojnega programa Vzgoji program je bil realiziran v vseh skupinah 100%. Število mladostnikov v začetku šolskega leta v domu je bilo 87 v 10 vzgojnih skupinah, 2 dijaka sta se vključila med šolskim letom, 3 dijaki so se izpisali,  3 dijaki so bivali v stanovanju v okviru projekta ESS. Delo je potekalo v 10 vzgojnih skupinah, od tega je bilo 5 vzgojnih skupin na dislokaciji v DD Vič.
Interesne dejavnosti (Priloga 15) Izvajanje interesnih dejavnosti Interesne dejavnosti so bile v prilagojeni obliki realizirane 100%.
Program razširjene oskrbe (Priloga 16) Izvajanje razširjene oskrbe Program razširjene oskrbe se je v prilagojeni obliki realiziral 100%.

 

Naloga 5: ZDRAVSTVENA ENOTA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Program zdravstvenih storitev za obdobje 2021– 2025 Izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti Osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti smo realizirali 96,55%.

 

Naloga 6: MOBILNA SLUŽBA ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Izvajanje dodatne strokovne pomoči Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj otrok v integraciji Realiziranih je bilo 18.592 ur dodatne strokovne pomoči, kar pomeni 95,35 % realizacijo pri 535 otrocih, učencih in dijakih (177 otrok v vrtcih, 354 učencev osnovnih šol, 4 dijaki).

 

Naloga 7: STROKOVNE SLUŽBE ZGN Ljubljana

 

  Cilji Realizacija
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa skladno s programskimi smernicami za delo svetovalne službe Delavci v svetovalni službi so v okviru svoje dejavnosti izvajali dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Svetovali so otrokom, učencem, dijakom, učiteljem in staršem. Sodelovali  so z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda. Glede na povečan vpis in večje število oddelkov se je svetovalna služba kadrovsko razširila.
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa

Knjižničarka je vodila delo šolske knjižnice, učbeniškega sklada, Veselo šolo in sodelovala pri izvajanju prilagojenih programov osnovne in srednje šole.

 

Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je usmerjal in spodbujal dogajanje na računalniškem področju. Glede na prepletanje izobraževalne in zdravstvene dejavnosti ter hiter razvoj na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, poskušamo najti optimalne rešitve, ki pa so omejene s finančnimi sredstvi.
Vzgojni in izobraževalni programi v ZGN Ljubljana Izvajanje prilagojenega programa Otrokom smo omogočili naslednje obroke: zajtrk, malico za osnovno in srednjo šolo, kosilo, popoldansko malico  in večerjo ter ustrezno dietno prehrano. Vodja šolske prehrane je bila tudi organizatorka zdravstveno-higienske režima v vrtcu.

 

Šolski koledar

Pouk smo izvajali na podlagi pravilnikov o šolskem koledarju in skladno s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/22. Šolsko leto je ponovno zaznamovala epidemija covid-19, predvsem je bilo veliko pozornosti namenjene organizaciji samotestiranja in pa nadomeščanju ob daljši odsotnosti kadrov.  

 

Nacionalni in mednarodni projekti

Sodelovali smo v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Projekti so bili namenjeni otrokom, mladostnikom ter strokovnim in vodstvenim delavcem (priloga 17).

 

Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika

Na področju uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika so bile prednostne naloge usmerjene v poučevanje slovenskega znakovnega jezika, izvedbo tečajev slovenskega znakovnega jezika, razvoj slovenskega znakovnega jezika, pripravo gradiva s področja slovenskega znakovnega jezika, širjenje slovenskega znakovnega jezika preko medijev in tolmačenje. Tolmačimo učencem in dijakom v integraciji ter v oddelkih, kamor so vključeni gluhi in naglušni otroci. Zagotavljamo tolmača za slovenski znakovni jezik gluhim in naglušnim otrokom pri vzgoji in pouk pokriti nad 80% števila ur dejavnosti. Temu smo prilagodili tudi delovne obveznosti tolmačev. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, s Hišo slovenskega znakovnega jezika – Zavod sodobne dostopnosti za gluh, naglušne, osebe s polževim vsadkom in avtorstvu treh učiteljic surdopedagoginj-logopedinj smo pripomogli k izdaji delovnega učbenika »Me razumeš 2« za komunikacijo v slovenskem in slovenskem znakovnem jeziku.

 

Sodelovanje s starši

Poleg rednih oblik sodelovanja s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in sejah svetov staršev smo s starši sodelovali še v drugih neformalnih oblikah, ki prispevajo h kakovostnejši izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov.

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vse enote so med seboj povezane in se pri delu dopolnjujejo. Za strokovno, kakovostno in učinkovito doseganje ciljev smo se povezovali z zunanjimi institucijami: Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoško fakulteto v Mariboru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Hiša slovenskega znakovnega jezika – Zavod za sodobne dostopnosti za gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom, Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, drugimi društvi gluhih in naglušnih, Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvom logopedov Slovenije, drugimi vrtci, šolami in domovi v Sloveniji, centri za socialno delo, Centrom za mobilnost in programe usposabljanja Evropske unije, ORL kliniko, zdravstvenimi domovi, zavodi za usposabljanje, Mestno občino Ljubljana, občinami, od koder prihajajo otroci, vključeni v naš zavod, društvom Bralna značka Slovenije, Mestno knjižnico Ljubljana in drugimi.

 

PRILOGE

Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Vrtec:

Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Vida Krajnc vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Daša Kurnik pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Žabice
Ana Tomažin Košorok pomočnica ravnatelja/vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Sovice
Mateja Krenker vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Lidija Kornhauzer Robič vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Irena Klemenc pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Levčki
Jasna Kovačič Pirc porodniški dopust  

 

Osnovna šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 1. E
Anja Božič Grgič učiteljica socialnih in komunikacijskih veščin, OPB  
Nataša Božič Safran slovenščina 6. E
Valentina Cerar porodniški dopust  
Katarina Čamernik matematika 8. C
Valentina Čermelj spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Maruša Dolanc porodniški dopust  
Helena Estabraghi spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 3. 4. E
Maša Gabrijel razredni pouk NIS, DSP, OPB 8. F
Uroš Gjureč geografija, DDKE 7. E
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj AM, JV, OPB (OŠ FB)  
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Tina Grošelj razredni pouk AM 2. H
Sara Habjan razredni pouk GJM, OPB 5. C
Tadeja Herič druga učiteljica GJM (OŠ Nove Jarše)  
Nives Horvat slovenščina 9. A
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet  
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 5. E
Maša Janež razredni pouk GJM, JV (OŠ Nove Jarše) 1. N
Maja Jelenko Mlakar pomočnica ravnatelja, razredni pouk GJM 5. C
Ana Jenko razredni pouk AM, JV 3. H
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 3. I
Maruša Jug porodniški dopust  
Dominik Jurca  glasbena umetnost, OPB 8. A
Tina Jurko razredni pouk GJM, JV 4. A
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Irena Klančar OPB  
Anja Kleinberger porodniški dopust  
Špela Knez matematika, fizika  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Katja Koprivnikar  pomočnica ravnatelja, razredni pouk GJM  
Nives Krajnc pomočnica ravnatelja, OPB  
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS, OPB 5. 6. D
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB  
Živa Logar razredni pouk AM  
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Ana Marija Marolt porodniški dopust  
Mateja Mežič razredni pouk AM (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 9. C
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. H
Anja Mravlja OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM (OŠ AŠ) 1. 2. J
Lea Nagode razredni pouk GJM, JV 1. 2. C
Mateja Nograšek matematika  
Nastja Nahtigal druga učiteljica GJM, JV in OPB (OŠ Nove Jarše)  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Slavica Novković drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)  
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo, OPB  
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo, OPB 6. C
Andreja Otoničar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Eva Oven slovenščina 7. H
Nina Ozmec razredni pouk AM, OPB 4. H
Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP, OPB 7. 8. 9. D
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)  
mag. Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost  
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Kristina Pirc razredni pouk GJM, JV 5. A
Maja Podvršič razredni pouk GJM 3. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)  
Barbara Pogačar druga učiteljica GL/NAG, OPB  
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Petra Povirk porodniški dopust  
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 2. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB, JV 7. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika  7. 8. 9. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 2. A
Adrijana Sambolič drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)  
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 3. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, JV (OŠ Globoko)  
Helena Sodja slovenščina, komunikacija  
Samo Soderžnik matematika  
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 1. A
Staša Stergar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 7. A
Monika Sukić angleščina 7. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)  
Tadeja Šiberl razredni pouk AM 2. E
Aleksandra Šoti razredni pouk GL/NAG, JV 2. 3. B
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 3. A
Ana Špruk kemija, naravoslovje  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. 5. 6. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)  
Tomaž Tičar tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, OPB  
Maja Uranič OPB  
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina  
Natali Veršič naravoslovje, OPB 7. C
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB  
Nuša Vode drugi učitelj GJM, OPB  
Simona Vodenik porodniški dopust  
Luka Vižintin OPB (OŠ Nove Jarše)  
dr. Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti  
Nataša Zajc Krašovec OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. B
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. Č

 

Mobilna služba:

Helena Bartol Rus
Alena Đafić Dedić
Irena Fifolt
Mira Fon
Neža Grapulin Drašković 
Kristina Hosta
Gordana Ilievska
Sonja Iljaš
Ana Klinc
Suzana Knavs
Barbara Koren
Nataša Košir
Nadja Koštomaj
mag. Andreja Lončarič
Renata Medle
Olga Oblak
Mateja Ovčar
Loreta Palčnik
Alenka Peteh
Branka Podboj
Klara Radoš
Tina Rus
Mangala Serčič
Mojca Suhadolnik
Nadja Šturbej
mag. Andreja Trtnik
Dora Vodopivec

 

Dopolnjevanje dodatna strokovna pomoč:

Simona Zupan Šmigič
Lidija Kornhauzer Robič

 

Tolmači v integraciji:

Jožica Lutar

 

Priloga 2: Strokovni aktivi organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljic Mateja Krenker
Aktiv pomočnic vzgojiteljic Polona Kure
Aktiv anglistk Monika Mihelič
Aktiv slovenistk Eva Oven
Aktiv matematika, fizika, računalništvo, tehnika Mateja Nograšek
Aktiv biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo Ana Špruk
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Maja Podvršič
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Katja Koprivnikar
Aktiv učiteljev športa Peter Modrej
Kulturni aktiv Dominik Jurca
Aktiv tolmačev Nataša Kordiš
Aktiv šolske svetovalne službe Maja Smrekar
Aktiv mobilnih učiteljev Kristina Hosta
Programski učiteljski zbor NIS Valentin Pavlič Rebec
Programski učiteljski zbor AM  
Programski učiteljski zbor GJM Tanja Sever
Programski učiteljski zbor GL/NGL  Simona Zupan Šmigič

 

Priloga 3: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Srednja šola in dom

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 1.Nb
Nataša Strah športna vzgoja 4. D
Sabina Gramc Lokar angleščina 23. A
mag. Marjeta Čampa angleščina 3. C
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 45. A
Tanja Tomšič slovenščina  
Lucija Lipovšek slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 1. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul, aktivno državljanstvo 4. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 2. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija, slovenski znakovni jezik 1. Mb
dr. Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač v slovenski znakovni jezik  
mag. Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 5. D
mag. Dušan Dvorščak matematika 1. B
Samo Soderžnik matematika, fizika 2. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva 1. C
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 2. C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva  
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 4. C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva 1. Č
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva  
Igor Ljubin strokovni predmeti računalništva  
dr. Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 1. E
Miran Volk strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 3. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 3. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
mag. Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva  
Boris Tolar strokovni predmeti lesarstva  
Andrej Černe strokovni predmeti lesarstva  
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev, vodja interesnih dejavnosti  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za zaključni izpit  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 1. A
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za poklicno maturo  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 1. F
Nikola Savić strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 1. G
Ana Arh / Medin Ibrišević strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva  
Tone Sitar strokovni predmeti vrtnarstva  
mag. Barbara Lenart Bregar psihologija, DSP  
Andreja Lamut Gazvoda odprti kurikul – priprava na življenje, DSP  
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije  
Mateja Železnikar spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalec  
Dušan Marolt spremljevalec  
Miha Šporar spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik  
Samo Dolanc tolmač za slovenski znakovni jezik  

 

Dom:

Ime in priimek Delovno mesto Skupina
Dea Černe vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Tess Kovačevič vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina
Maja Jevtić vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Darij Bodlaj vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina
Marko Bregar vzgojitelj v dijaškem domu 2. in 3. vzgojna skupina
Nives Gliha Lazanski vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Mirzana Vršajević vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina
Boža Zagoričnik vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Natalija Povhe vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina
Klara Logar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Andreja Modrijančič vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Ines Klavžar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina
Veronika Gaber Korbar vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Petra Cotman vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič
Maks Marion vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Katja Tavčar Lavrenčak vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič
Iza Poljšak vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Neža Marion vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič
Katja Smodiš vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 9. vzgojna skupina DD Vič
Patricija Sirk vzgojitelj v dijaškem domu 9. vzgojna skupina DD Vič
Teodora Golob vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Edvard Sikošek vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič
Urška Lučka Novak porodniški dopust  
Ursula Osojnik spremljevalec  

 

Priloga 4: Strokovni aktivi organizacijske enote Srednja šola in dom

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalištva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Vanja Makarič
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Sabina Gramc Lokar
Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Strah
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

 

Priloga 5: Strokovni svet organizacijske enote Zdravstvena enota

Ime in priimek Delovno mesto
Mojca Bambič logoped I
Suzana Bergant fizioterapevt III v ambulanti
Irena Brecelj specialist klinične logopedije
mag. Irena Dornik logoped I
Urša Dular Kolar specialist klinične logopedije
Maja Jevšnikar logoped I
Janja Brolih Kralj logoped I
Tjaša Klavs logoped I
Resnik Saša logoped I
Katarina Križan logoped I
Alenka Kučič logoped I
Barbara Lesar logoped I
Darja Lužnik specialist klinične logopedije
Marijana Marković delovni terapevt s specialnimi znanji
Repanšek Anja delovni terapevt III v ambulanti
Romana Merše specialist klinične logopedije
Barbara Penko logoped I
Marjetka Petrič Puklavec klinični psiholog specialist II
Mateja Mlekuž srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti
Nina Pogačar srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti /porodnica
Karmen Pungaršek srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti
Kočnar Špela

srednja medicinska sestra v specialistični ambulanti

 

Mojca Rus logoped I
Sabina Seme logoped I
Klavdija Golobič Skubin specialni pedagog II
Katja Šifrar specialni pedagog II
Petrič Ajda specialni pedagog II
Jana Škvor logoped I
Barbara Škrabolje Šömen specialni pedagog II
Maja Štebih specializant klinične logopedije
dr. Maja Tisovec Gregorc psiholog II
Maja Ugrin specialist klinične logopedije
Tanja Zadražnik logoped I
Iglič Črtomir višji zdravnik specialist ORL

 

Zunanji sodelavci organizacijske enote Zdravstvena enota (niso člani Strokovnega sveta)

Ime in priimek Delovno mesto
Matjaž Krajnc ORL specialist
Nikolaj M. Lanščak ORL specialist
Aleš Matos ORL specialist
Jerneja Maček specialist pedopsihiatrije

 

Priloga 6: Sveta staršev:

Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec

Skupina/razred Ime in priimek
Žabice Blaž Šircelj
Sovice Maja Mešinović
Levčki Primož Mrakič
1. A Maja Ivana Smodiš Škerl
1. B Ina Svetlin
1. 2. C Ermin Golubovič
1. E Vesna Mačkič
1. 2. G Jerneja Šavrič
1. 2. J Andrej Lapuh
1. N Mojca Mlakar
2. A Špela Markovič
2. 3. B Ksenija Podlogar
2. E Nina Prešern
2. H Dunja Dobaja
2. 3. K Grega Valentinčič
3. A Jure Krajnc
3. C Katja Jakopič
3. Č Janja Jemeršič
3. 4. E Jana Golić
3. H Petra Ukmar
3. I Sandra Vrhovac
4. A dr. Katarina Prebil
4. 5. 6. B Iris Kočevar
4. H Nataša Pleško
5. A Janez Fink
5. C Anđelka Rakić
5. Č Martina Lampret Lenardič
5. 6. D Anja Žaberl
5. E Manca Fabris
6. A Marko Naglič
6. C Tina Goršič
6. E Peter Bezamovski
6. H Biljana Čegrlj
7. A Anka Macura Petrovič
7. 8. 9. B Gorazd Rotar
7. C Petra Ruter
7. 8. 9. D Lili Kunšek
7. E Anita Spimpolo
7. F Urška Primožič
7. H Marijan Hafner
7. I Beti Premec
8. A Jana Rene Wilcoxen
8. C Tatjana Anzeljc
8. F Marija Šeme Irman
9. A Nebojša Bilić
9. C Brigita Koncilja

 

Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom

razred SŠ ime in priimek
1. B Biserka Salerno
1. C  Aleksandra Kveder
1. Č Matjaž Zatler
1. E Sandi Peroša
1. F Matejka Lipić Peternel
1. G Sanda Potočnik Rožič
2. B Milan Rot
2. C Andreja Vovk
3. B Sandra Lorencin
3. C Klara Kolenc Mrzljak
4. B Suzana Markošek
4. C Aleš Florjanc
1. Mb Jana Horvat
1. N Janko Karlin
1. Nb  Ana Kovač
2. N Tjaša Jakop
3. N Mojca Činkelj
1. A Leposlava Knez
23. A Sonja Vagner
45. A Tomaž Vodušek
4. D Irena Bevc
5. D Sabina Dolinar
1. vzg. sk Matej Rotar
2. vzg. sk Roman Lunder
3. vzg. sk Marija Špacapan Elersić
4. vzg. sk Mirjana Cimermančič
5. vzg. sk Ana Kaluža
6. vzg. sk Nataša Novak
7. vzg. sk Ina Bandelj
8. vzg. sk Sonja Vagner
9. vzg. sk Janja Safin
10. vzg. sk Darko Srdoč

 

Priloga 7: Drugi strokovni delavci in skupne službe

Drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar / Katja Frangež šolska svetovalna služba
Maja Smrekar šolska svetovalna služba
Daniela Doplihar šolska svetovalna služba
Andreja Linec šolska svetovalna služba
Bernarda Banko šolska svetovalna služba
Maruša Jarc Stergar šolska svetovalna služba
Hana Hozjan šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin šolska svetovalna služba
Marjetka Mrak šolska svetovalna služba
Zala Jakob šolska svetovalna služba
Danijela Radjen šolska svetovalna služba
Sara Rotar šolska svetovalna služba
Irena Čuk šolska svetovalna služba
Tadej Kolar računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Jaka Lah računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Matjaž Moder organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Špela Osolnik organizator šolske prehrane

 

Skupne službe

Ime in priimek
Anja Bembič
Marjan Brodar
Marko Cerar
Sonja Drobnič Tavčar
Arne Florjanc
Irena Furdi
Silvana Furlan
Jožica Gorenjec
Sulejman Harbaš
Irenca Hrustek
Natalija Huš
Aleks Jerman
Jasminka Jocikj
Mariana Josipović
Liubov Kantser
Mersada Kurtović
Nadja Lovrenčec
Tatjana Marion
Savka Marković
Jaka Okorn
Simona Pajnič
Petra Perne
Vesna Petač
Mojca Prhaj
Darja Ravnikar
Tomaž Roudi
Edita Seferagić
Radojka Sladojević
Mateja Sluga
Dragica Soldat
Ružica Tadić
Staša Zaletelj
Romana Zalokar
Darja Zimič
Mojca Žužek

 

Priloga 8: Obogatitvene dejavnosti vrtca

Tečaji in tabori Vodja
CŠOD Medved (tabor) 11. do 13. 4. 2022 Mateja Krenker

 

Druge zadolžitve Mentorji
Ciciuhec Vida Krajnc
Mali sonček Ana Tomažin Košorok
Noč v vrtcu Ana Tomažin Košorok, Mateja Krenker

 

Priloga 9: Izbirni predmeti v osnovni šoli

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Računalniška omrežja Jaka Lah 8. F 1
Šport za sprostitev Maša Ivanjko 8. F, 8. D, 9. D 1
Obdelava gradiv – Les Tomaž Tičar 7. D, 7. F, 8. D 1
Risanje v geometriji in tehniki Tomaž Tičar 7. F, 7. D, 8. F, 9. D 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. F, 7. D, 8. F, 8. D 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 9. A, 9. C 1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 8. C, 9. C 1
Šport za sprostitev Nataša Strah 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 1
Šport za sprostitev Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C, 9. A 2
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik 7. E, 7. A, 7. C, 8. C, 9. C, 7. I 2
Obdelava gradiv – les Nenad Stropnik 7. H, 7. I 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. H, 7. I 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Izbrani šport- nogomet Sergej Maras 7. A, 8. A, 8. C 1
Izbrani šport – nogomet Goran Bukarica 7. C, 9. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. E, 7. I 2
Verstva in etika 3 mag. Petra Rezar 8. B, 9. B 1
Likovno snovanje 2 mag. Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Izbrani šport – nogomet Modrej 7. 9. B 1
    skupaj 27

 

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Šport Nataša Strah 4. A, 5. A, 6. C 1
Šport Peter Modrej 5. C, 5. Č 1
Šport Sergej Maras 4. H, 6. H, 6. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 5. A, 5. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. A, 6. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. E, 6. H 1
Računalništvo Jaka Lah 4. A, 5. Č 1
Računalništvo Jaka Lah 5. C, 6. C 1
Računalništvo Jaka Lah 5. A, 6. A 1
Računalništvo Jaka Lah 4. H, 5. E, 6. H, 6. E 1
Umetnost mag. Mitja Perinčič 4. H, 5. E, 6. H 1
Umetnost mag. Petra Rezar 4. 5. 6. B 1
    Skupaj: 12

 

Priloga 10: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli

DNEVI DEJAVNOSTI V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

KULTURNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

PROSLAVA ob dnevu samostojnosti in enotnosti – 

PROSLAVA  ob dnevu državnosti – delni KD (organizacija SŠ)

23. december 2022

(petek)

 

 

23. junij 2023

(petek)

Tadeja Šiberl, Tina Starc

 

 

Tina Starc, Eva Pantar

 

/

 

 

/

LUTKOVNA predstava

19. januar 2023

(četrtek)

Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek 9 eur
GLASBENA prireditev (Festival Bobri)

21. februar 2023

(torek)

Darja Koščak, Lea Nagode 3 eur

OBISK – Nataša Konc Lorenzutti

  + obisk knjižnice (Bibliobus)

 25.november 2022

(petek)

Simona Zupan Šmigič,

Barbara Pogačar

Anja Mravlja, Zajc Krašovec

Maja Podvršič

 

/

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
UČNA POT – Žabja hiša

6. marec 2023

(ponedeljek)

Darja Koščak, Tina Starc 10 eur
KMETIJA

20., 21. april 2023

(četrtek, petek)

Marija Rošer Repas,

Nina Jesenšek

12 eur
JAHANJE – KK PIP

30., 31. maj 2023

(torek, sreda)

Eva Pantar, Anja Kleinberger 12 eur

 

ŠPORTNI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Evropski teden športa – ŠPORTNE DELAVNICE

(ZD Bežigrad) 

26. september 2022

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Darja Koščak /

POHOD

Šumberk (Škrateljc)

14. (21.) oktober 2022

(sreda)

Maša Janež, Nina Berložnik 13 eur

Zimski športni dan

SANKANJE (Kandrše, Polževo)

11. januar 2023

(sreda)

Tadeja Šiberl, Nuša Vode 10 eur

POHOD

Tivoli, Rožnik

18. april 2023

(torek)

Tanja Sever, Blaž Šumak 3 eur
VODNE IGRE

22. junij 2023

(četrtek)

Tanja Sever, Blaž Šumak /

  

TEHNIŠKI DNEVI 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

LJUBLJANA

Taka tuka/Zebra gre na Luno

15. marec 2023

(sreda)

Maja Podvršič, Nuša Vode, Barbara Pogačar, Nastja Nahtigal

 

/

GOZDARSKI INŠTITUT

SKAVTI – Zgnl

25. maj 2023

(četrtek)

Maša Janež, Nastja Nahtigal

3 eur

6 eur

ZAKLJUČNI IZLET

19. junij 2023

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Simona Zupan Šmigič 30 eur

 

 • 19. – 25. september 2022: MEDNARODNI TEDEN GLUHIH (v sklopu ur SOCV in KOMV) – tolmači

november 2022: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (v sklopu ur SPO)

 1. 11. 2022: DAN SZJ (v sklopu ur SLJ, KOMV) – tolmači
 2. 2. 2023: PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU (v sklopu ur SLJ) – Prešernov dan – Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek
 3. 2. 2023: PUST (v sklopu ur SLJ, SPO, LUM) – telovadnica, povorka – Blaž Šumak

januar, februar 2023: 2. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK Z DELAVNICAMI, PREDAVANJEM ZA STARŠE – v sodelovanju z Zdravstveno enoto – Maja Podvršič

 1. april 2022: SVETOVNI DAN ZAVEDANJA AVTIZMA (v sklopu ur SOCV in KOMV) – Nina Jesenšek in Anja Kleinberger

Plavalni tabor v Murski Soboti (vodja Maja Podvršič) je bil realiziran med 28. 2. in 4. 3. 2022.

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

 

KULTURNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZACIJA NOSILEC CENA (€)
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  – 2 uri

24. 12. 2021

 

 

 

Kristina Rebec, Barbara Kunavar Arih, učitelj OPB, Maša Gabrijel

0 €
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI  – 3 ure 24. 6. 2022
Slovenski ljudski običaji (pust) 1. 3. 2021 Patricija Vičič, Špela Lebeničnik  
Lutkovna predstava 17. 5. 2022 Tina Jurko, Jože Žugec

0 €

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZACIJA NOSILEC CENA (€)

Reaktorski center Brinje – 6.r

 

16. 9. 2022 na daljavo

 

 

Katja Koprivnikar,

Maja Jelenko Mlakar

 

 

ZOO FOTOLOV – 4.5.R + NIS 3. 6. 2022
Kmečka opravila in delo s konji 20. 6. 2022 Živa Logar, Božič Grgič  
Božične delavnice- reciklirani okraski 17. 12. 2021 Anja Mravlja, Nina Ozmec, Ana Špruk  

  

ŠPORTNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZACIJA NOSILEC CENA (€)
Pohod 14., 15.10. 2021 Športni aktiv prevoz
Woop 8. 9. 2021 Športni aktiv 7 + prevoz
Drsanje 3. 3. 2022 Športni aktiv 7
Pohod (KAMNIŠKA BISTRICA) 1. 6. 2022 Športni aktiv prevoz
Atlantis 23. 6. 2022 Športni aktiv 7 +  prevoz

 

TEHNIŠKI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZCIJA NOSILEC CENA (€)
Vodenje po Ljubljani 8. 6. 2022,       6. 6. 2022 Meta Štampek, Barbara Kunavar Arih  /
Promet 16. 5. 2022 Maruša Jakopič Slanšek, Živa Logar /
Igriva arhitektura 21. 4. 2022 Jože Žugec, Tina Jurko /
Mestni muzej Ljubljana 2. 6. 2022, 6. 6. 2022, 8. 6. 2022, 9. 6. 2022 Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar /

 

Šola v naravi (CŠOD Murska Sobota, vodje: Maja Jelenko Mlakar, Peter Šoti, Živa Logar) od 7. do 11. 9. 2020.

Sodelovali smo pri:  

 • Bralni znački (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar),
 • likovnih natečajih ( Mitja Perinčič in mag. Petra Rezar),
 • Angleški bralni znački (Maja Petek),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
 • slovenski tradicionalni zajtrk (Špela Osolnik, Natali Veršič)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Špela Osolnik).

 

Ponovno je izšel časopis Zgodbe našega leta (Nives Horvat, Nataša Božič Safran). 

DNEVI DEJAVNOSTI V  3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

KULTURNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZIRANO NOSILEC CENA (€)
LE ENO ŽIVLJENJE IMAŠ

21. 4. 2022

22. 4. 2022

Nataša Božič Safran, Eva Oven, Nives Horvat, Monika Mihelič  /
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

24. 12. 2021

 

 

Kristina Rebec /
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

24. 6. 2022

 

Barbara Kunavar Arih, učitelj OPB /

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZIRANO NOSILEC CENA (€)
Pot močvirskih škratov »Na Mali plac« Bevke 27. 9. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 7,5 € + prevoz
Živalski vrt z delavnicami 6. 10. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 5,5 € + prevoz
Mikroskopiranje zunanji izvajalci delavnic (Avberšek)

30. 3. 2022

31. 3. 2022

1. 4. 2022

Andreja Osredkar 7,5 € 

  

ŠPORTNI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZIRANO NOSILEC CENA (€)
Pohod

14. 10. 2021

15. 10. 2021

Športni aktiv prevoz
Woop 10. 9. 2021 Športni aktiv 7€ + prevoz
Drsanje 4. 3. 2022 Športni aktiv 7€
Pohod 6. 6. 2022 Športni aktiv prevoz
Atlantis 22. 6. 2022 Športni aktiv 7€ + prevoz

 

TEHNIŠKI DNEVI 

DEJAVNOST REALIZIRANO NOSILEC CENA (€)
Tehniški muzej Bistra 7. 6. 2022 Nenad Stropnik, Tomaž Tičar 1-2 € + prevoz
Rudnik Velenje 27. 5. 2022 Nenad Stropnik, Tomaž Tičar 11 €+ prevoz
Muzej iluzij 12. 5. 2022 Mateja Nograšek, Katarina Čamernik  /
Pust – prihod kurentov 1. 3. 2022 mag. Mitja Perinčič /

 

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9.razred NIS 

DEJAVNOST REALIZIRANO NOSILEC CENA (€)
Predstavitev poklicev 19. 11. 2021, 10. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /
Slovenski tradicionalni zajtrk 19. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /
Film kot umetnost 1. 6. 2022, 13. 6. 2022 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /
Čistilna akcija 3. 6. 2022, 31. 5. 2022 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /
Trgovinica ZGNL 18. 5. 2022 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /
Življenje nekoč in danes 13. 6. 2022, 20. 5. 2022 Valentin Pavlič Rebec, Maša Gabrijel /

 

Tabor za 9. razred je bil organiziran v Zambratiji (vodja Monika Mihelič) med 16. in 18. 5. 2022.

Sodelovali smo pri:  

 • Bralni znački (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar),
 • likovnih natečajih ( Mitja Perinčič in mag. Petra Rezar),
 • Angleški bralni znački (Maja Petek),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
 • slovenski tradicionalni zajtrk (Špela Osolnik, Natali Veršič)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Špela Osolnik).

 

Ponovno je izšel časopis Zgodbe našega leta (Nives Horvat, Nataša Božič Safran). 

 

Priloga 11: Interesne dejavnosti v osnovni šoli

Interesna dejavnost Mentor
Poskusi vseh vrst Marija Rošer Repas
ZOO krožek Živa Logar
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Tekmovanja/natečaji Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Karte in druge družabne igre Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja Jelenko Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ mag. Petra Rezar
Pravljični krožek – lutke Simona Zupan Šmigič
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost mag. Mitja Perinčič
Pravljice v SZJ Maja Kuzma Ganić

 

Priloga 12: Odprti kurikul v srednji šoli

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec, Katja Krajnc
Komunikacija Katja Krajnc, učiteljice slovenščine
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Slovenščina učiteljice slovenščine
Matematika učitelji matematike

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

 

Priloga 13: Praktično usposabljanje pri delodajalcu in delovna praksa

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 23. 5. do 10. 6. 2022
2. SPI 114 3 28. 3. do 15. 4. 2022
3. SPI 114 3 7. 3. do 25. 3. 2022
4. SPI 570 15 6. 9. do 31. 12. 2021
1. NPI 0 0 /
2. NPI 76 2 4. 4. do 15. 4. 2022
3. NPI 76 2 20. 9. do 1. 10. 2021
3. SSI 76 2 28. 2. do 11. 3. 2022
4. SSI 76 2 17. 1. do 28. 1. 2022
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2022

 

Priloga 14: Interesne dejavnosti v srednji šoli

Dejavnost Nosilec dejavnosti Termin
seznanjanje dijakov  – prvi šolski dan razredniki 1. 9. 2021
1. športni dan učitelja športne vzgoje 2. 9. 2021
Izobraževanje in delavnice za dijake učiteljski zbor 3. 9. 2021
Spoznavni tabor za dijake prvih letnikov učitelji in svetovalna služba 2. – 4. 11. 2021
2. športni dan učitelji 4. 11. 2021
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
predstavitev programov SŠ za CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 18. – 22. 10. 2021
predstavitev programov SŠ za CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 22. – 26. 11. 2021
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov november 2021
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 24. 12. 2021
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 4. 2. 2021
informativni dan svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 11. – 12. 2. 2022
čistilna akcija dijaška skupnost 8. – 15. 4. 2022
srečanja tekstilnih šol Slovenije učitelji strokovnih predmetov  
srečanje računalniških šol Slovenije – državno tekmovanje učitelji strokovnih predmetov 15. 3. 2022
projektni dan učitelji 22. 6. 2022
3. športni dan učitelja športne vzgoje 23. 6. 2022
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2022

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Skrb za zdrav življenjski slog Barbara Lenart Bregar in drugi
Krvodajalstvo Zorica Maguša
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda

 

Priloga 15: Interesne dejavnosti v domu

Interesna dejavnost Izvajalec
Urejanje vrtnih gredic ter domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovečina Katja Tavčar Lavrenčak
Špornte aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre, filmski večeri in ustvarjalne delavnice v DD Vič vzgojitelji
Šah Boža Zagoričnik
Raziskujmo Ljubljano Teodora Golob

 

Priloga 16: Program razširjene oskrbe v domu

Skupina Dejavnost
1. vzgojna skupina – AM (7 otrok) Športne dejavnosti, rekviziti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
2. vzgojna skupina – AM (7 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti
  Oprema kuhinje
3. vzgojna skupina – AM (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
4. vzgojna skupina (12 otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
5. vzgojna skupina – AM (6  otrok) Športne dejavnosti
  Kulturne dejavnosti
  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
  Oprema kuhinje
6. vzgojna skupina VIČ (11 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
7. vzgojna skupina VIČ (11 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
8. vzgojna skupina VIČ (12 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
9. vzgojna skupina VIČ (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti
10. vzgojna skupina VIČ (7 otrok)

Športne dejavnosti

Kulturne dejavnosti

  Socialne dejavnosti
  Ustvarjalne dejavnosti, rekviziti

 

Priloga 17: Nacionalni in mednarodni projekti

Mednarodni projekti:

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM
Special Vet 2020 2020 Erasmus+
Special Skills 2019 2019 Erasmus+
Special Vet 2019 2019 Erasmus+

 

IME PROJEKTA LETO PRIJAVE PROGRAM POSLOVODEČI
Join in & make a change 2018 Erasmus + Društvo ustvarjalcev Taka Tuka
TRAP UP 2020 Erasmus + Danska

 

Dostopnost