+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

DATUM PRVE OPBJAVE KATALOGA

 1. 01. 2007

 DATUM ZADNJE SPREMEMBE 

 1. 09. 2013

KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU  www.zgnl.si 

 

DRUGE OBLIKE KATALOGA

 

Tiskana oblika je na vpogled dostopna v  tajništvu zavoda na naslovu Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru preko e-pošte info@zgnl.si   

 

OSNOVNI PODATKI

 

Naziv: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Matična številka: 5695252

ID ZA DDV: SI57421838

TRR: SI56 01100-6030689950

ODGOVORNA URADNA OSEBA

Boris Černilec, direktor

 

KONTAKTNI NASLOV

 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Vojkova cesta 74

1000 Ljubljana  

Telefon:  +386 1 58 00 500

Telefaks: +386 1 56 82 527

E-pošta: info@zgnl.si

 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Kratek opis delovnega področja zavoda

Temeljna dejavnost je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji.

Naša naloga je vzgoja, izobraževanje in rehabilitacija gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov, oseb s težavami v govornojezikovni komunikaciji in otrok z avtistično motnjo od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka srednje šole.  Vzgajamo in izobražujemo na predšolski, osnovnošolski in srednješolski stopnji; izobraževanje odraslih; nudimo surdopedagoško, logopedsko, psihološko in specialnopedagoško obravnavo; fizioterapijo in delovno terapijo.

 

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

 

Zavod opravlja javno službo skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije, 28. oktobra 2008.

Zavod sestavljajo sledeče organizacijske enote:

 • osnovna šola in vrtec: ravnateljica Katja Krajnc,
 • srednja šola in dom : ravnateljica Bernarda Kokalj
 • zdravstvena enota: strokovni vodja Sabina Seme

Skupne naloge zavoda opravlja uprava in njene strokovne službe. V okviru skupnih služb delujejo skupna svetovalna strokovna služba, tehnična, administrativna in računovodska služba, knjižnica in organizator informacijskih dejavnosti.

 

KONTAKTNI PODATKI OSEB PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

 

Pristojna oseba za zavod:

Boris Černilec, direktor

Tel: 01 / 58 00 500,

Fax: 01/ 56 82 527,

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana E-naslov: info@zgnl.si

Pristojna oseba za osnovno šolo, vrtec in mobilno službo:

Katja Krajnc, ravnateljica

Tel: 01 / 58 00 501,

Fax: 01/ 56 82 527,

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana E-naslov: katja.krajnc@zgnl.si

Pristojna oseba za srednjo šolo in dom:

Bernarda Kokalj, ravnateljica

Tel: 01 / 58 00 511,

Fax: 01/ 56 82 527,

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana E-naslov: bernarda.kokalj@zgnl.si

Pristojna oseba za zdravstveno enoto:

Sabina Seme, strokovni vodja zdravstvene enote

Tel: 01 / 58 00 539,

Fax: 01/ 56 82 527,

Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

E-naslov: sabina.seme@zgnl.si

 

ORGANIGRAM

 

Organigram

Organigram

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV IN PREDPISOV EU Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA, TER PREDLOGOV PREDPISOV

 

Temeljni predpisi, ki urejajo področja delovanja zavoda so predvsem:

Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010ZUPJS, 87/2011, 40/2012ZUJF, 21/2013ZUTD-A, 63/2013ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013ZUPJS-C, 99/2013ZSVarPre-C in nadaljnji),

 • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradno prečiščeno besedilo ZIOUPB1) (Uradni list RS 110/ 2006 in nadaljnji),
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS 52,/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12 in nadaljnji),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12 in nadaljnji),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov,Uradni list RS 94/07 in nadaljnji),
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS 24/06 – UPB2, 105/06 ZUS, 126/07, 65/08, 8/10, 82/2013 in nadaljnji),
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/1999, 30/2002ZJF-C, 114/2006ZU in nadaljnji)  Drugi predpisi

Povezava na državni register predpisov

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

 

SEZNAM SPREJETIH PROGRAMOV IN NAČRTOV ZA PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

 

 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v
 • Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto
 • Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov, dohodkov …)

 

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA  ZAVOD

 

Zavod ne vodi oziroma upravlja z  javno dostopno evidenco.

 

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

Vzajemna bibliografska-kataloška baza podatkov COBISS.

 

DOSTOP DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

 

Večina informacij je dostopna na spletni strani http://www.zgnl.si

Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (po predhodni najavi). 

 

Boris Černilec

direktor

Dostopnost